top of page

PUBLIC NOTIFICATION OF NONDISCRIMINATION 

IN CAREER AND TECHNICAL EDUCATION PROGRAMS

 

The Klein Independent School District offers career and technical education programs in agricultural science, business education, computer science, criminal justice, family and consumer sciences, health science, marketing education, technology education, and trade and industrial education.  Admission to these programs is based on interest, age appropriateness, required prerequisites, and class space availability.

 

It is the policy of the Klein ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, or handicap in its vocational programs, services, or activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.

 

It is the policy of Klein ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, handicap, or age in its employment practices as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; the Age Discrimination Act of 1975, as amended; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.

 

The Klein Independent School District will take steps to assure that lack of English language skills will not be a barrier to admission and participation in all educational and vocational programs.

 

For information about your rights or grievance procedures, contact the Director for Athletics, Physical Education, Health, and Recreation, Mr. Thomas Young, at 16607 Stuebner Airline Road, Klein, Texas, 77379-7376, telephone 832.249.4301, and/or the Director of Student Support Services, Amanda Davis, at 7200 Spring Cypress Road, Spring, Texas, 77379-3215, telephone 832.249.4000.

 

NOTIFICACIÓN PUBLICA DE NO DISCRIMINACIÓN 

EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS TÉCNICOS Y DE CARRERAS

 

El Distrito Escolar Independiente de Klein ofrece programas vocacionales y técnicos en educación justicia penal, agrícola, estudios de comercio, estudios de hogar y gestión (consumo), estudios de  tecnología en la salud, educación en mercadeo, ciencias de la computación, educación técnica, formación de oficio, y preparación para tecnología industrial. La admisión a estos programas se basa en interés, edad apropiada, el cumplimiento de algunos pre-requisitos, y clases disponibles.

 

Es política  de Klein de no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo ó impedimento en sus programas, servicios ó actividades vocacionales, tal como lo requieren el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Titulo IX de las enmiendas en la Educación, de 1972, y la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. 

 

Es política de Klein ISD no hacer ningún tipo de discriminación por raza, color, lugar de origen, sexo ó discapacidad en  sus procedimientos de contratación de empleo, tal como lo exige el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Titulo IX sobre Enmiendas Educativas, de 1972; el Acta de Discriminación por Edad de 1975 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según Enmienda.

 

El Distrito Escolar Independiente de Klein tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidad en el uso del Inglés no sea un obstáculo para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales.

 

Para información sobre sus derechos ó procedimientos para quejas, comuníquese con el Coordinador del Titulo IX, Mr. Thomas Young, en 16607 Stuebner Airline Road, Klein, Texas, 77379-7376, teléfono 832.249.4301, y/ó Director de Servicios de Apoyo Estudiantil, Amanda Davis, en 7200 Spring Cypress Road, Spring, Texas, 77379-3215, teléfono 832.249.4000.

 

THÔNG BÁO VỀ LUẬT KHÔNG KỲ THỊ

TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VỀ KỸ THUẬT VÀ NGÀNH NGHỀ

 

Khu Học Chánh Klein có cung cấp các chương trình giáo dục về kỹ thuật và ngành nghề khác nhau trong nhiều lãnh vực như: tư pháp hình sự, khoa học nông nghiệp, giáo dục thương mại, hướng dẫn nghề nghiệp, gia đình và thị trường khoa học người tiêu dùng, khoa học y tế, giáo dục tiếp thị, giáo dục công nghệ, khoa học máy tính, thương mại và giáo dục công nghiệp. Sự chấp thuận vô những chương trình này là được dựa trên sở thích, tuổi phù hợp, những điều kiện sơ khởi cần thiết, và vấn đề có lớp hay không. 

 

Chính sách của Khu Học Chánh Klein là không có sự kỳ thị/phân biệt bất cứ ai dù là khác chủng tộc, màu da, quốc gia, giới tính hoặc tàn/dị tật trong chương trình nghành nghề, các dịch vụ, hoặc những hoạt động theo yêu cầu bởi Title VI như đã được sửa đổi trong luật Nhân Quyền Dân Sự thành lập năm 1964, luật Giáo Dục của Title IX thành lập năm 1972 và điều khoản 504 của đạo luật Phục Hồi Chức Năng thành lập 1973 như đã được sửa đổi. 

 

Chính sách của Khu Học Chánh Klein là không có sự kỳ thị/phân biệt bất cứ ai dù là khác chủng tộc, màu da, quốc gia, giới tính, tàn/dị tật hoặc tuổi tác trong công sở làm việc như là một điều buộc bởi Title VI của điều luật Nhân Quyền Dân Sự thành lập năm 1964 như đã được sửa đổi; luật Giáo Dục của Title IX thành lập năm 1972; luật Kỳ Thị Tuổi thành lập năm 1975, như đã được sửa đổi; và điều khoản 504 của đạo luật Phục Hồi Chức Năng thành lập năm 1973 như đã được sửa đổi. 

 

Khu Học Chánh Klein sẽ thực hiện những điều cần thiết để bảo đảm rằng vấn đề kém khả năng Anh Ngữ sẽ không là trở ngại cho việc ghi danh và tham gia vô trong bất cứ chương trình giáo dục hay ngành nghề nào. 

 

Nếu muốn biết thêm chi tiết về quyền lợi hoăc thủ tục khiếu nại, xin liên lạc với điều phối viên của Title IX là cô Mr. Thomas Young tại 16607 Stuebner Airline Road, Klein, Texas, 77379-7376, điện thoại: 832.249.4301, và/hoặc Giám đốc Dịch vụ Hỗ trợ Sinh viên Amanda Davis, tại 7200 Spring Cypress Road, Spring, Texas, 77379-3215, điện thoại: 832.249.4000.

bottom of page